A lehető legjobb vásárlói élmény biztosítása érdekében weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk. Webáruházunk böngészésével elfogadja ezek alkalmazását a Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.

Termékek

ÁSZF

Á L T A L Á N O S  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K
 


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.ecoheat.hu (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a BIOKOPRI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 10., cégjegyzékszám: 03 09 117957, cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14727667-2-03., e-mail: info@ecoheat.hu , telefon: +36 79/468-890, (továbbiakban: ”BIOKOPRI Kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.

1.2 A Honlap üzemeltetője a BIOKOPRI Kft., mely Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A BIOKOPRI Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A BIOKOPRI Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.


2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a BIOKOPRI Kft. által üzemeltett és karbantartott, a BIOKOPRI Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A BIOKOPRI Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A BIOKOPRI Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.


3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a BIOKOPRI Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a BIOKOPRI Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a BIOKOPRI Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A BIOKOPRI Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A BIOKOPRI Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a BIOKOPRI Kft. tulajdonát.

3.2 A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A BIOKOPRI Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@ecoheat.hu és az iroda@biokopri.hu e-mail címekre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a BIOKOPRI Kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a BIOKOPRI Kft. által tett jognyilatkozatnak.


4. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívül, még személyes szerződéskötésre van lehetőség. A BIOKOPRI Kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

4.2 A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel a BIOKOPRI Kft- t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapra való belépés után. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a BIOKOPRI Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A BIOKOPRI Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében, a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a BIOKOPRI Kft-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A BIOKOPRI Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A BIOKOPRI Kft. fuvarozóként veszi igénybe a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaságot és a GLS HUNGARY Csomag-Logisztikai Kft.-t (a továbbiakban: ’’Fuvarozó”).

Rövidített név: Magyar Posta Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: 1540 Budapest

Telefon: +36 1 767 8282

Fax: +36 46 320 136

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webhely: https://posta.hu

Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410244

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Telefon: +36 29 886 660

Fax: +36 29 886 671

E-mail: info@gls-hungary.com

Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Fuvarozó Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított legfeljebb 2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A megrendelt termékek feladásától számított szállítási határidő esetleges megnövekedéséért a BIOKOPRI Kft. nem tud felelősséget vállalni. A szállítással kapcsolatos további szabályokat a webhely „SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK” menüpontja, a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „MPL üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás általános szerződési feltételei” dokumentum , valamint a GLS General Logistics System Hungary Kft. mindenkor érvényben lévő Általános Üzleti Feltételeit a következő linken tartalmazza. A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a BIOKOPRI Kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terheli. A BIOKOPRI Kft. az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül leadott megrendelés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a BIOKOPRI Kft. nem iktatja. A BIOKOPRI Kft. a megrendeléseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A BIOKOPRI Kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a BIOKOPRI Kft-től.

4.3 A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére emailen, telefonon keresztül vagy személyesen (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a BIOKOPRI Kft. a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha a BIOKOPRI Kft. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.

4.4 A Vevőnek a Termék személyesen történő megrendeléséhez a BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10. szám alatt található irodájában van lehetősége. A Vevő Termék személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő előbb hivatkozott adatainak a BIOKOPRI Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon történő rögzítésével a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a BIOKOPRI Kft. rendelkezésére, a BIOKOPRI Kft. munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a BIOKOPRI Kft. munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

4.5 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, valamint Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”) is. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, értékétől és a fizetési módtól (pl. utánvétel) függően változhatnak.

 4.6 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A BIOKOPRI Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a BIOKOPRI Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a BIOKOPRI Kft-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 2, azaz kettő munkanapon belül nem közli a BIOKOPRI Kft-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében a BIOKOPRI Kft. a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni.

4.7 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékekre vonatkozó, a Honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek.

4.8 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen a BIOKOPRI Kft. székhelyén vagy Futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a BIOKOPRI Kft. szerződésszegésének, és az ebből eredő károkért a BIOKOPRI Kft. nem tartozik felelősséggel. A BIOKOPRI Kft. jogosult a Termékeket a Honlapon a ’raktáron’, ’gyártói raktáron’, ’előrendelhető és egyéb, a Termékek helyével, állapotával összefüggő megjelöléssel ellátni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előző mondatban foglalt megjelölések csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért a BIOKOPRI Kft. nem vállal felelősséget, az ezektől való eltérés nem minősül a BIOKOPRI Kft. szerződésszegésnek, és az ebből eredő esetleges károkért a BIOKOPRI Kft. nem tartozik felelősséggel. A feladás pontos idejét a BIOKOPRI Kft. e-mail útján közli a Vevővel. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. jogosult, de nem köteles a Terméket a Termék gyári csomagolásán felül a Termék épségét és állagát megóvó csomagolóanyagba (a továbbiakban: ”Csomagolás”) csomagolni. A BIOKOPRI Kft. a Terméket nem látja el külön Csomagolással, ha a Termék saját gyári csomagolása a BIOKOPRI Kft. megítélése szerint a Termék épségének és állagának megóvásához kellő védelmet nyújt. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével a BIOKOPRI Kft. döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalmaz BIOKOPRI Kft. jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A személyesen történő átvételekor a Vevő a Csomagolás és a Termék tételes ellenőrzését követően köteles a teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő a Csomagolás és a Termék tételes ellenőrizését követően köteles a BIOKOPRI Kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor megvizsgálni. Amennyiben a Vevő kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor - ha a felelős személye nem állapítható meg - a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Ha a Csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő jogosult a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral a BIOKOPRI Kft. költségére visszaküldeni.

4.9 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat és Kezelési díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalás útján köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a BIOKOPRI Kft. székhelyén történő személyes átvételekor kívánja megfizetni, úgy készpénzes és bankkártyás Fizetési mód áll rendelkezésére. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a Termék kiszállításakor, a Futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja megfizetni, a Vételárat a Futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, készpénzben vagy esetlegesen bankkártyás Fizetési módban köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a BIOKOPRI Kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a feladásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A BIOKOPRI Kft. a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a BIOKOPRI Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.


5. ELÁLLÁSI JOG

5.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig is jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő a jelen pontban foglalt elállási jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja: a Vevő a visszaigazoló e-mailre válaszolva leírja, hogy kéri a Megrendelésének törlését vagy az info@ecoheat.hu vagy iroda@biokopri.hu e-mail címre megküldi Rendelés számát, adatait és kéri a Megrendelés törlését. Amennyiben a Megrendelésben több Termék szerepel és a Vevő csak egy részét szeretné törölni a Megrendelésnek, a törölni kívánt Termék nevét és darabszámát is szükséges feltüntetni. A BIOKOPRI Kft. a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a BIOKOPRI Kft. beszállítói nem tudják a BIOKOPRI Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a BIOKOPRI Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A BIOKOPRI Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

5.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a BIOKOPRI Kft-nek a BIOKOPRI Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy az info@ecoheat.hu , illetve az iroda@biokopri.hu e-mail útján eljuttatott, vagy személyesen a BIOKOPRI Kft. részére átadott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül postára adja a BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10. sz. alatti székhelyének címére és ezt kétség esetén igazolja. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Termék visszaküldésével együttesen is megteheti. Az Elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megteheti. (link az Elállási nyilatkozat minta letöltéséhez)

5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül köteles a Terméket saját költségén a BIOKOPRI Kft. részére visszajuttatni. Elállás esetén a Termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó a Terméket a jelen fejezetben foglalt elállási jog gyakorlása esetében akár szabvány postai levélként, csomagként akár postai szabvány levélként nem feladható Termékeket a Fogyasztó a futárszolgálattal csomagként feladva a BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Rákóczi út 1-3. szám alatti telephelyének címre küldheti vissza. A Fogyasztó a Terméket személyesen is visszaviheti a BIOKOPRI Kft. székhelyére. A BIOKOPRI Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a BIOKOPRI Kft. részére.

5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett, vagy a Termék csomagolás olyan mértékben sérült, hogy azt új termékként nem lehetséges értékesíteni, az ebből eredő értékcsökkenést köteles megtéríteni a BIOKOPRI Kft-nek. A BIOKOPRI Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a BIOKOPRI Kft-nek, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A BIOKOPRI Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a BIOKOPRI Kft-nek, hogy az átvétellel a BIOKOPRI Kft-nek költsége merülne fel.

5.6 A BIOKOPRI Kft. a Fogyasztónak Teljes árat olyan módon fizeti vissza, amilyen módon a Fogyasztó a Teljes árat a BIOKOPRI Kft. részére megfizette, kivéve, ha a Fogyasztó a Teljes árat készpénzben fizette meg a BIOKOPRI Kft. részére. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a BIOKOPRI Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak vagy a Vevőnek a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Vevő a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Vevő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár a székhelyen készpénzben történő visszafizetésére csak akkor van lehetőség, ha a Teljes ár összegének megfelelő készpénz áll a BIOKOPRI Kft. rendelkezésére. Ha a Teljes ár a székhelyen készpénzben történő visszafizetése az előző mondatban foglalt okból nem lehetséges, a BIOKOPRI Kft. a Teljes árat a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában fizeti ki. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a BIOKOPRI Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

5.7 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

5.8 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.


6. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jótállási kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.

6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A BIOKOPRI Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határ idejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a BIOKOPRI Kft. teljesítése előtt keletkezett. A BIOKOPRI Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a BIOKOPRI Kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy a BIOKOPRI Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a BIOKOPRI Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a BIOKOPRI Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a BIOKOPRI Kft-vel. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekinteni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2, azaz kettő évig érvényesítheti a BIOKOPRI Kft-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), a BIOKOPRI Kft. a Használt Terméket ’másodosztályú’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy évig illeti meg a kellékszavatossági jog.

6.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A BIOKOPRI Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a BIOKOPRI Kft-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a BIOKOPRI Kft-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a BIOKOPRI Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A BIOKOPRI Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében a BIOKOPRI Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a BIOKOPRI Kft. telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.

6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a BIOKOPRI Kft-től, a hibát a BIOKOPRI Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, a BIOKOPRI Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a BIOKOPRI Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

6.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a BIOKOPRI Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a BIOKOPRI Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.6 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Terméket a BIOKOPRI Kft. székhelyére vagy telephelyére visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha a BIOKOPRI Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a Termék visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a BIOKOPRI Kft-t terhelik. Ha a Terméket Fogyasztó vásárolta meg és a Termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősül és a Termék rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a BIOKOPRI Kft. a hibás Terméket a helyszínen vizsgálja meg, és – megalapozott Fogyasztói kellékszavatossági igény esetében – a hibát a helyszínen kijavítja vagy kijavíttatja. A Fogyasztó a BIOKOPRI Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy a BIOKOPRI Kft. által javasolt szerelővel a hibát kijavítattni. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó a javítási költséget tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Javítási számla”) BIOKOPRI Kft. nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Javítási számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Javítási számlát a BIOKOPRI Kft. részére postai úton vagy e-mailben megküldeni. A BIOKOPRI Kft. a Javítási számlán szereplő összeget a Javítási számla kézhezvételétől számított 5, azaz öt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére.

6.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a BIOKOPRI Kft-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a BIOKOPRI Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a BIOKOPRI Kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A BIOKOPRI Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a BIOKOPRI Kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

6.10 A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet a BIOKOPRI Kft. a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére a Termék Fogyasztó általi átvételének napján a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, vagy a Termék átadásának napján e-mailben, vagy ha a Fogyasztó nem rendelkezik e-mail címmel, a Termék átadásának napján postai úton küldi meg. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a BIOKOPRI Kft. a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet elektronikusan pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a BIOKOPRI Kft. megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a Gyártó nevét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának vagy – a BIOKOPRI Kft. vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a Termék üzembe helyezésének időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállási kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.

6.11 A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a BIOKOPRI Kft. teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6.12 Ha a Termékre a BIOKOPRI Kft. által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ”Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad.

6.13 Ha a Termékre a BIOKOPRI Kft. által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, ez alatt a Gyártói jótállás időtartama alatt kizárólagosan a Gyártót terhelő jótállás, illetve a Gyártói jótállás időtartamának lejártát követően kezdődő és a BIOKOPRI Kft. által vállalt időpontig a BIOKOPRI Kft-t terhelő jótállás értendő.

6.14 Gyártói jótállás esetében a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónapon belül jogosult választani, hogy a Gyártó jótállási igényét vagy a BIOKOPRI Kft-t terhelő kellékszavatossági igényét érvényesíti azzal, hogy a Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében a BIOKOPRI Kft. jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére. A Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállás időpontjának végéig nem jogosult a BIOKOPRI Kft-t terhelő jótállási igényét érvényesíteni. A Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Gyártói jótállás időpontjának végéig kizárólag a Gyártót terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni a Gyártóval szemben. A Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállásban meghatározott időpont után a BIOKOPRI Kft. által meghatározott időpontig a BIOKOPRI Kft-t terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás újra kezdődik a jelen pontban meghatározott szabályok alkalmazásával.

6.15 Ha a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges, a BIOKOPRI Kft. vállalhatja, hogy a szerelési munka elvégzéséhez szerelőt (a továbbiakban: ”Szerelő”) bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a Fogyasztó a BIOKOPRI Kft. felajánlása ellenére nem kívánja igénybe venni a Szerelő segítségét és a szerelési munkát maga vagy egy általa választott szakember végzi el, a Fogyasztó a Termékre vonatkozó jótállást elveszti. A BIOKOPRI Kft. nem felelős azokért a károkért, amelyek a Fogyasztó által elvégzett szerelési munkából adódnak. Ha a Fogyasztó jelzi a BIOKOPRI Kft-nek, hogy a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges és a BIOKOPRI Kft. előzetesen nem vállalta, hogy a szerelési munka elvégzéséhez Szerelőt bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, a Fogyasztó kérheti a BIOKOPRI Kft-t, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Terméket egy általa, vagy a BIOKOPRI Kft. által megnevezett szerelő helyezze üzembe.

6.16 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá, ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy a BIOKOPRI Kft. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

6.17 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (a BIOKOPRI Kft-vel vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a BIOKOPRI Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.

6.18 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

7.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a BIOKOPRI Kft-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a BIOKOPRI Kft-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott, minden munkanap 8:00 – 17:00 óráig elérhető telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton iroda@biokopri.hu vagy info@ecoheat.hu elektronikus levelezési címre írt e-maillel, vagy a székhelyen történő személyes nyilatkozattal teheti meg.

7.3 A BIOKOPRI Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a BIOKOPRI Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés BIOKOPRI Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 72, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 72 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a BIOKOPRI Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. Ha a bejelentő a panaszt Formanyomtatvány kitöltésével közölte a BIOKOPRI Kft-vel, a BIOKOPRI Kft. a jegyzőkönyvet a Formanyomtatványban foglaltak szerinti tölti ki.

7.4 Ha a BIOKOPRI Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a BIOKOPRI Kft. megadja. A BIOKOPRI Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a BIOKOPRI Kft. három évig megőrzi.

7.5 A Vevő a Termék hibájának fennállását a BIOKOPRI Kft. kérésére személyesen, a székhelyen köteles bizonyítani. A BIOKOPRI Kft. köteles a Vevő számára biztosítani a Termék hibájának bizonyításához szükséges feltételeket a székhelyen, kivéve azon Termékek esetén, amelyek beüzemeléséhez speciális, a székhelyen egyébként nem biztosítható körülmények szükségesek.

7.6 A BIOKOPRI Kft. köteles a székhelyen közzétenni a vásárlók könyvét (a továbbiakban: ”Vásárlók könyve”). A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza a BIOKOPRI Kft. nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a Vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a Vásárlók könyvébe a BIOKOPRI Kft. kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. A BIOKOPRI Kft. köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a Vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a Vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni.


8. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató a Honlapon megtalálható az adatvédelmi szabályzat (https://www.ecoheat.hu/adatkezelesi-tajekoztato) alatt. A Vevő elismeri, hogy a BIOKOPRI Kft- nek megadott személyes adatait megfelelő formában adja meg, továbbá adatai változásáról a BIOKOPRI Kft-t haladéktalanul tájékoztatja e-mailben, vagy azokat a rendelkezésre álló felületen átvezeti. A Vevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok valós adatokat tartalmaznak.  

8.2 A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a BIOKOPRI Kft. felé e-mailben.

8.3 A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a BIOKOPRI Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

8.4 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását, illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.

8.5 A Felek rögzítik, hogy a BIOKOPRI Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében a BIOKOPRI Kft. által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. A BIOKOPRI Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. A BIOKOPRI Kft. a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért a BIOKOPRI Kft-t nem terheli felelősség. Ha BIOKOPRI Kft. a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben várható árpozícióinak számtani átlagát a készülék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladás utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a termékmenedzser a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a BIOKOPRI Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a BIOKOPRI Kft. rendelkezésére, ezért a BIOKOPRI Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a BIOKOPRI Kft-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a BIOKOPRI Kft. a Honlapon teszi közzé.

8.6 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a BIOKOPRI Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

8.7 A BIOKOPRI Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.


9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A BIOKOPRI Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +36 76 501 525, +36 70 702 8403

Fax: +36 76 501 538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Webhely: http://www.bacsbekeltetes.hu

A BIOKOPRI Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A BIOKOPRI Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Vevő fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/. A Vevő, ha fogyasztóként lép fel, jogosult továbbá a felmerült jogvita rendezését az online vitarendezési fórumon keresztül (http://ec.europa.eu/odr) kezdeményezni.

Kelt: Baja, 2020. 01. 23. A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2020. 03. 23.

BANKKÁRTYA EXTRA

Bankkártyával való fizetés feltételei
Az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az Az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az Az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.
A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!


biztonságról
A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetők.

Elfogadott kártyák
A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) oldalán választja ki az árut/szolgáltatást, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót

 4. A fizetést követően Ön visszatér az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.


A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról az ECOHEAT FŰTÉSTECHNIKAI WEBÁRUHÁZ (ecoheat.hu) oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.
Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK INTERNETES BANKKÁRTYÁS FIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN


KÁRTYAELFOGADÁS

Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni?
A VISA és a Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron, V Pay kártyákkal. A VISA Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Mely bankok kártyái alkalmasak internetes fizetésre?
Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e vásárlókártyákkal fizetni?
Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded kártyákkal fizetni?
Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú kártya.


FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?
Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?
A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.


SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba

 • A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
 • A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
 • A kártyahasználat tiltott.
 • A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
 • A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba

 • Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
 • A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba

 • A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
 • A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba

 • Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció sikertelen.
 • Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.


BIZTONSÁG


Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna? 

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.


A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így garantált?

Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.


Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.


Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.


Mit jelent a Mastercard SecureCode?

A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a kártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard SecureCode rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.


Mit jelent a UCAF kód?

MasterCard/Maestro kártyák esetén az Ön kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód. Ha nem kapott ilyet, hagyja üresen a mezőt.